Fånge i föreningen Fri

Föreningen FRI har som syfte att befria dig som tillhör en sekt och få dig att förstå hur hjärntvättad du har varit. Själv ser jag föreningen FRI mer som ett redskap för mental inkvisition.

Naturligtvis finns det destruktiva sekter, men destruktivitet finns överallt i samhället. Dessutom finns det en annan viktig aspekt. Om jag väljer att ansluta mig till en sk. sekt så måste jag också ta mitt fulla ansvar för vad jag har gjort. Jag har som enskild person ansvaret att inte låta mig bli styrd eller låta mig manipuleras. Så är det med alla val i livet. Väljer jag att börja röka eller dricka sprit så måste jag också ta ansvar för följderna. Det finns ingen annan än dig själv att skylla på när du som cool rökare till sist blir en rökare med kol. Det finns ingen annan än dig själv att skylla på när du som social alkoholkonsument slutar som en alkoholist. Det finns ingen annan än dig själv att skylla på om du till följd av destruktiva levnadsvanor till sist får en stroke.

Vad finns det då som kan vara destruktivt inom en sk. sekt? Experter rör sig med begrepp som mind control och hjärntvätt. Om du nu tror att du har valt ditt religiösa liv själv och står för det så säger experterna nej! Då handlar det om mind control där du själv inte är medveten om detta eftersom ”indoktrineringen är smygande och vävs in i medvetandet och skapar en ny identitet”
http://www.fri-sverige.se/sida203.htm

Så illa är det alltså! Men om jag nu till fullo skulle låta mig övertygas av föreningens FRIs argument, då har jag alltså inte utsatts för mind control, utan är istället en fri människa.

En person som har skrivit på FRIs hemsida om Jesu Kristi Kyrka är Leif Erlingsson. Han var själv medlem i Jesu Kristi Kyrka i 15 år och gick ur kyrkan med buller och bång eftersom han ansåg att kyrkan skulle ta politisk action emot den stora förbrytarstaten USA som ockuperade Irak.

Jag försökte förklara för Leif att det inte var kyrkan som organisations uppgift att agera politiskt, utan att varje medlem själv kan ta det politiska initiativet. Själv ser Leif Erlingsson USA som Satan själv och hävdar att det i själva verket var USA som låg bakom terrorattacken på WTC den 11 september. Jag publicerar här ett helt blogginlägg för att ni som läsare ska förstå att Leif Erlingsson företräder ganska så kontroversiella åsikter.

Jesu Kristi Kyrka räknas ofta som en ”amerikansk sekt” eftersom rörelsen uppstod i USA och även stödjer den amerikanska konstitutionen som betraktas som gudomligt inspirerad. Det finns många frireligiösa rörelser i USA som ser nationen som ett välsignat land utvalt av Gud. Men eftersom Leif Erlingsson nu har varit medlem i just Jesu Kristi Kyrka är det på denna kyrka han väljer att lägga sitt agg.

”Vad hände 11 september Finns även här: http://blog.lege.net/content/11e_september_ifragasatt.html

11:e september ifrågasatt

En något förkortad version av denna artikel (tre inledande styckena bort) trycktes i Flamman torsdag 2006-09-07 [sidan 15], efter att artikeln i tur och ordning erbjudits SvD Brännpunkt, DN Debatt, DN Kultur, DN Kulturdebatt, Aftonbladet och Expressen. Den publiceras här med tack till Flamman.

Terrordådet den 11:e september 2001 när tre byggnader i World Trade Center (WTC) fullständigt kollapsade och Pentagon skadades blev en vändpunkt i amerikansk utrikespolitik. Som på beställning gavs en förevändning för att sjösätta doktrinen ”Kampen mot terrorismen med preventiva krig” – i strid med folkrätten – som ny täckmantel för USA:s imperieambitioner. Afghanistan blev första målet och Irak det andra. Nu står eventuellt Iran på tur.

Historien visar liknande exempel på vändpunkter. Japans angrepp på Pearl Harbor, som blev en förevändning för USA att gå med i andra världskriget och senare atombomba Hiroshima och Nagasaki. Eller mordbranden av riksdagshuset i Tyskland, som blev Nazitysklands förevändning för att avskaffa demokratin och terrorisera för nazismen olämpliga medborgare.

”Kampen mot terrorismen” har redan fått långtgående konsekvenser, även för oss i Sverige. Omläggningen av det svenska försvaret har påskyndats från att vara ett ”sega gubben försvar”, till att alltmer bli en yrkesarmé för internationella insatser inom ramen för USA:s dominans. Ett Storebrorssamhälle växer snabbt fram för kontroll av medborgarna och traditionellt solidaritetsarbete med folk som försvarar sig mot ockupation kan idag klassas som terrorism. Det finns alltså goda skäl att diskutera 11:e september. I synnerhet här i Sverige, där seriös kritik av Bush-administrationens officiella version hittills har varit obefintlig.

I USA däremot finns det en brokig och växande folkrörelse som ifrågasätter vad som egentligen hände den 11:e september. Den består bland annat av släktingar till omkomna, krigsveteraner, kongressledamöter, vetenskapsmän och tidigare anställda inom underrättelsetjänsten. Artiklar och böcker skrivs, filmer produceras och runt om i landet hålls seminarier och konferenser där 11:e september kritiskt analyseras och diskuteras. Flera opinionsundersökningar visar också på en grundläggande misstro mot den officiella versionen hos den amerikanska befolkningen. Den senaste, gjord av Ohio University och publicerad i augusti 2006, visar att 36% av amerikanerna anser det vara troligt att personer i USA:s regering antingen deltog i attackerna själva eller lät bli att ingripa för att de ville att USA skulle gå i krig i Mellanöstern.

Det bör också påpekas att det framförallt var krav från familjemedlemmar till omkomna som ledde till att en officiell utredningskommission överhuvudtaget tillsattes. Speciellt drivande var the Family Steering Committee. Efter cirka ett års hård kamp med mycket motstånd från Bush-administrationen, tillsattes den så kallade Kean-kommissionen. I slutändan tog den dock bara upp cirka 30 procent av de frågor the Family Steering Committee ställde.

Det mest centrala i de kritiska diskussionerna handlar om WTC-kollapserna och de krigs- och luftförsvarsövningar som pågick dagarna innan och under 11:e september och vilken effekt det senare hade på misslyckandet att ingripa mot de kapade planen. Utöver det diskuteras bland annat omständigheterna kring ramningen av Pentagon, de utpekade flygkaparnas pilotutbildning i USA och den stora ökningen av viss handel på börsen dagarna innan. Och så förstås: cui bono? – 11:e september i vems intresse? Av utrymmesskäl redovisas här ett begränsat urval av de viktigaste invändningarna mot den officiella versionen av vad som hände den där dagen för fem år sedan.

Varför ingrep inte luftförsvaret?
Kean-kommissionen påstår att brister i samarbetet mellan olika myndigheter var orsaken till att luftförsvaret misslyckades.

Kritikerna menar att det sedan länge fanns väl utarbetade rutiner och erfarenhet av avvisning eller oskadliggörande av ”vilsekomna” flygplan som skulle ha kunnat förhindra attentaten.

Men just denna dag var inget normalt. Luftförsvaret hos världens mäktigaste militärmakt lyckades inte ingripa när landet angreps. Enligt kritikerna troligast på grund av minst fyra pågående krigs- och luftförsvarsövningar, bland annat med simulerade kapningar. Under de första 100 minuterna av attacken orsakade mängden av felinformation att North East Air Defense Sector (NEADS) – som ansvarar för det drabbade området – ”jagade” över ett dussin ”kapade” plan. Kean-kommissionen avfärdar denna omständighet som ett betydelselöst sammanträffande.

Hur kunde tvillingtornen kollapsa totalt?
Att det påminde om kontrollerade demoleringar, var det många som tänkte och yttrade när de såg WTC-tornen kollapsa. Något som också TV- och radioreportrar spontant kommenterade i direktsändningarna. Det bör påpekas att tornens kollapser kom som en total överraskning, inte minst för brandförsvaret som därför led stora förluster.

Den officiella förklaringen till dessa demoleringslika kollapser var så kallade pannkaksteorier, som dock inte tar hänsyn till de bärande centrala stålpelarna. Senare officiella versioner hävdar att skadorna från flygplanen och värmen från bränderna försvagade de centrala stålpelarna så mycket att de totalt förlorade sin bärighet.

Frågan om hur den officiella förklaringen skulle kunna vara möjlig med hänsyn till tornens stålkonstruktion och den åverkan som de rammande flygplanen och de efterföljande bränderna åstadkom har utretts av bland andra fysikprofessor Steven E. Jones. Flera omständigheter framhålls av honom och andra kritiker som viktiga skäl till deras slutsats att tornen inte kunde kollapsa, eller kollapsa som de gjorde, enbart på grund av de rammande flygplanen och de efterföljande bränderna. Professor Jones med flera påpekar bland annat att den brand tornen utsattes för inte kan åstadkomma den höga temperatur som krävs för kollaps av stålkonstruktionen och att den smälta metallen, som flera veckor efteråt grävdes fram ur marken, därför måste ha åstadkommits på annat sätt än genom bränderna. Dessutom finns det mängder med vittnesmål som hävdar att en serie sprängningar skett under de delar av tornen som rammats. Sprängningar som kritikerna hävdar är en förutsättning för att tornen kunde kollapsa så snabbt.

Varför rasade en tredje byggnad?
Sju timmar efter att de två tvillingtornen kollapsat, rasade en tredje byggnad (WTC-7) – som inte blev rammad – på liknande sätt som de två tornen. Den var 47 våningar hög och hade en annan byggnad mellan sig och det närmaste tornet. Om de skador WTC-7 ådrog sig när tornen kollapsade – ett relativt stort ”hål” nära marken i ena kortsidans hörn – var orsaken till att byggnaden rasade, så borde den rimligen ha tiltat. Istället för att – som den gjorde – kollapsa i ett närmast perfekt symmetriskt fritt fall, precis som när byggnader medvetet imploderar genom professionellt och omsorgsfullt utplacerade sprängladdningar. Byggnaden innehöll viktiga finansiella institutioner och myndighetsorgan, bland annat den amerikanska säkerhetstjänsten och borgmästarens ledningscentral för krisberedskap. Kean-kommissionen behandlar överhuvudtaget inte WTC-7, medan andra officiella utredningar påstår att byggnaden kollapsade på grund av skadorna den fick när tornen kollapsade. Kritikerna hävdar att det är en omöjlighet och att WTC-7 är toppen på isberget av händelser vilka kräver genuint oberoende utredningar.

I USA skämtar man om att de som tror på den officiella versionen om 11:e september måste vara så kallade slumpteoretiker, eftersom så många sammanträffanden och till synes oförklarliga händelser inträffade just den dagen.

Leif Erlingsson
Samtidsbloggare, Botkyrka

Camilla Ingman-Fulton
Mediekritiker, Umeå

Lasse Wilhelmson
Mellanösterndebattör, Täby”

Som konspirationsteoretiker är förmodligen Leif Erlingsson oöverträffad. Här är Leif Erlingssons beskrivning av Jesu Kristi Kyrka som publicerats på föreningen FRIs hemsida:

”Manipulativa drag
Tempelgående medlemmar genomgår med jämna mellanrum s k värdighetsintervjuer där de styrs att tänka ”rätt” med hjälp av personliga och kränkande frågor. Man skall inte ifrågasätta ledares uttalanden eller beslut: ledarna talar för Gud; att inte lyda en ledare är att inte lyda Gud. När ledare går över gränsen får de ändå ej ifrågasättas; den som ifrågasätter är problemet.
Medlemmarnas personliga ansvarstagande och omdömesförmåga beskärs. Mormonismens historia skall anpassas till kyrkans behov, inte visa verkligheten. Det förekommer olika sanningar, dels bokstavstroende ”församlingsmormonism”, dels ”apologetikermormonism”. I församlingarna lärs en bokstavstrogen tro. Medlemmarna åläggs en rad moraliska förhållningsregler. Ledare kan detaljstyra en individ. Kvinnan skall underordna sig mannen. Hon är troligen mindre fri nu än för 100 år sedan. Tydliga avskärmande tendenser: homofobi, moraliska överlägsenhetsidéer, uteslutningar, hemlighetsmakeri gentemot omvärlden.Ändamålet helgar medlen, förakt för mänskliga rättigheter, antidemokratisk inställning.Leif Erlingsson”
http://www.fri-sverige.se/sida250.htm

Leif Erlingsson tycks lägga stor vikt vid vad han kallar för ”värdighetsintervjuer”. Med tanke på att vi där ska styras till att ”tänka rätt” är det märkligt att dessa intervjuer bara sker en gång på två år. Men kanske det ändå sker en indoktrinering eftersom det alltid är samma frågor som ställs! Prästadömsledarna följer nämligen en manual med färdiga frågor. De hemska styrande frågorna är i stort samma frågor som ställs innan dopet. Undantaget torde vara frågan om garments.

Man kanske ska notera att det finns en del medlemmar som inte har gått igenom templet eller inte förnyar sina tempelrekommendationer speciellt ofta. Kanske att dessa medlemmar är mindre indoktrinerade än mig då som lydigt förnyar min tempelrekommendation vartannat år.

Vad är det då för personliga och kränkande frågor man ställs inför?? Ja som jag tidigare har skrivit så finns det en manual med vissa standardiserade frågor. Frågor som ställs är: har jag ett vittnesbörd om att Jesu Kristi Kyrka har återupprättats i de sista dagarna, följer jag visdomsordet, betalar jag mitt tionde, lever jag efter kyskhetslagen och bär jag mina garments.

Jag kan faktiskt inte erinra mig att det är fler frågor. Kränkande frågor? Ja det måste ju vara upp till var och en att avgöra det. Nu är det dessa frågor man ska svara på om man är intresserad av att komma till templet. Passar det inte så behöver man inte gå på intervju eller ta del av templet.

Naturligtvis kan ledare ställa andra frågor, men då kan man som medlem fråga var i handboken de eller den frågan står. Som exempel kan nämnas att jag för ett antal år sedan blev intervjuad av min stavspresident (områdesansvarig för västsverige). Han ställde faktiskt frågan till mig om jag porrsurfade! Jag måste säga att jag blev paff över frågan, men kände inte att det var direkt kränkande att få frågan. Det enda jag undrade över var nämligen varför just jag fick en sådan fråga. När jag frågade runt bland andra medlemmar så var det ingen annan som hade fått den frågan. Det var vid det tillfället som en sk äldremissionär från USA talade om för mig att jag inte hade någon som helst skyldighet att besvara frågor som inte stod i handboken.

Nu måste jag ändå säga att jag inte hyser någon som helst agg emot denne ledare i kyrkan. Han är den snällaste person som existerar. Men jag uppfattar honom som totalt yrkesskadad. Under ett flertal år var han nämligen ansvarig poliskommissarie för alla sexuella övergrepp som skedde på barn i västsverige och fick då tillbringa många timmar att titta igenom alla de barnpornografiska filmer som förövarna skulle sättas dit för.

Vad jag vill säga med denna erfarenhet i bagaget är att man kanske inte alltid ska tillskriva ”kyrkan” allt som dess medlemmar säger och gör. Vi brukar ibland säga i kyrkan att ”evangeliet är fullkomligt, men medlemmarna i kyrkan är ofullkomliga”.

I Leif Erlingssons beskrivning av kyrkan låter det som medlemmarna i kyrkan på något sätt detaljstyrs av ledare i kyrkan. Kyrkans grundare Joseph Smith har uttalat att kyrkan lär ut goda principer och låter medlemmarna styra sig själva. Naturligtvis har vi en viss tro och vissa förhållningssätt inom vår tro, men vilket samfund har inte det? Även sjundedagsadventisterna förespråkar ett hälsosamt levnadssätt, uppmaningen att leva kyskt är på intet sätt avvikande från andra kristna kyrkor osv.

Sen finns det delar av Leif Erlingssons text där jag överhuvudtaget inte vet vad han talar om. Ibland är det han skriver enbart floskler. På vilket sätt skulle medlemmars personliga ansvarstagande och omdömesförmåga beskäras?? På vilket sätt har mormonismens historia…anpassats till kyrkans behov???

Vad är ”församlingsmormonism” respektive ”apologetikermormonism”?? Vad är en bokstavstrogen tro??? Man kan lätt associera till evolutionslära kontra kreationismläran, men där har faktiskt inte Jesu Kristi Kyrka tagit ställning och medlemmar i kyrkan väljer att tro vad de vill i den frågan.

”Ledare kan detaljstyra en individ.” Personligen har jag aldrig upplevt detta och skulle gärna vilja se exempel på vad Leif Erlingsson menar. Kanske syftar han på att vi blir givna ett ämne som vi ska tala om den söndag som vi som enskilda medlemmar ska hålla tal i kyrkan? Även i andra samfund behandlas olika ämnen söndag för söndag. Själv fick jag tala om Kristi lidande och död i påskas.

När Leif skriver att ”kvinnan ska underordna sig mannen” kan jag bara konstatera att jag är glad över att inte ha varit gift med honom! När Leif Erlingsson talade om sin hustru när han var aktiv medlem i kyrkan fick jag dock inte uppfattningen om att han överordnade sig sin hustru på något sätt. Om det nu skulle existera någon man som försöker överordna sig sin hustru i kyrkan så kanske han har missat vad som står i Läran och Förbunden om att den man som missbrukar sitt prästadöme också kommer att förlora det. Prästadömet ska nämligen bara användas för att tjäna sin medmänniska med.

Sen kommer en hel rad med pejorativa uttalanden som grädde på moset! Homofobi! Det är ett laddat ord, men knappast något som är utmärkande för Jesu Kristi Kyrka. Det räcker att nämna den frikyrklige Åke Green och hans uttalande om homosexualitet som en cancersvulst eller den katolske påvens svavelosande uttalanden om homosexualitet. I dessa sammanhang ter sig Jesu Kristi Kyrka som riktigt human. Det går dock inte att komma ifrån att homosexuellt beteende fördöms i bibeln, vilket medför att samtliga som tror på bibeln måste omfattas av homofobi.

”Moraliska överlägsenhetsidéer” får stå för Leif Erlingsson själv eftersom han tycks ha mandat att både döma politiskt och religiöst.

Uteslutningar kan jag inte se som något negativt. Har en medlem i kyrkan begått en svår synd, vanligtvis äktenskapsbrott, så leder detta till uteslutning. För Kristus var äktenskapsbrott en svår synd och det kräver verkligen omvändelse. Men Leif Erlingsson glömmer i sammanhanget att nämna att en utesluten medlem åter igen kan bli medlem i kyrkan. Inte heller uteslutning är något exklusivt för Jesu Kristi Kyrka. Katolska kyrkan har tillämpat detta i århundraden.

Det Leif Erlingsson kallar för ”hemlighetsmakeri gentemot omvärlden” torde handla om templet. Kanske ska nämnas i sammanhanget att de judiska templen också var så heliga att inte alla fick tillträde till dem. Hemligt-nej,men heligt-ja. Tyvärr är det inte alla människor som kan skilja mellan hemligt och heligt.

Att ”ändamålet helgar medlem” är också en klyscha som kanske inte traditionellt kopplas ihop med Jesu Kristi Kyrka. Detta uttryck tillskrevs nämligen de katolska jesuiterna som bedrev inkvisition till vilket pris som helst!

”Förakt för mänskliga rättigheter”! Jesu Kristi Kyrka stödjer den amerikanska konstitutionen som omfattar människors fri- och rättigheter. http://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_konstitution Dessutom åligger det varje medlem i Jesu Kristi Kyrka att vara en god samhällsmedborgare och verka för demokrati. Därför ter sig Leif Erlingssons påstående om ”antidemokratisk inställning” helt verklighetsfrämmande.

Som medlem i Jesu Kristi Kyrka förväntar jag mig inte att mina medmänniskor vare sig ska tro eller tycka som jag gör, men som samhällsmedborgare förväntar jag mig att bli respekterad som den person jag är och med den världsåskådning som jag själv har valt. Detta kräver jag i samma utsträckning som jag ser det som självklart att alla människor själva ska få tro det de själva vill – utan att bli attackerade. Tyvärr verkar det inte som föreningen FRI har samma värdegrund som den jag företräder.