Maria, Jesu Moder

Det är inte mycket vi vet om Maria, Jesu moder, utifrån skrifterna. Hos judarna var det brukligt att en pojke var 16 år och en flicka 13 år när de trolovade sig. Trolovning innebar att de tillhörde varandra fastän de fortfarande bodde kvar hos sina föräldrar. Om pojken dog under trolovningen så betraktades kvinnan som änka. Efter ½ eller ett år hölls en stor fest och det unga paret flyttade ihop.
Det vi vet om Maria är att hon fortfarande befann sig i trolovningsstadiet när hon blev gravid med Jesus. Idag kan vi tycka att 13 år är en tidig ålder för en flicka att gifta sig och skaffa barn. Samtidigt var medellivslängden på Jesu tid inte mer än ca 25-35 år.

Maria var trots sin unga ålder mottaglig för att ta emot en uppenbarelse av ängeln Gabriel. Hon kände till att Messias skulle komma till judarna och accepterade att lyda Gud, trots att hon säkerligen förstod att hon kanske skulle komma att förlora sin man då han skulle tro att hon begått äktenskapsbrott. Marias trolovade, Josef, planerade att bryta trolovningen i hemlighet då han fått kännedom om Marias graviditet, men fick i en uppenbarelse veta att Maria blivit gravid genom Den Helige Andes kraft och att hon i själva verket bar på Guds son.

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. 24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.” (Matt 1:18-25)

För Maria var kunskapen att hon skulle föda frälsaren en stor glädje och i skrifterna kan vi läsa hennes lovsång:

Min själ prisar Herren,
47 och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.
48 Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet.
Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.
49 Stora ting har den Mäktige gjort med mig
och heligt är hans namn.
50 Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte
över dem som fruktar honom.
51 Han har utfört väldiga gärningar med sin arm.
Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.
52 Härskare har han störtat från deras troner,
och ringa män har han upphöjt.
53 Hungriga har han mättat med sitt goda,
och rika har han skickat tomhänta bort.
54 Han har tagit sig an sin tjänare Israel
och tänkt på att visa sin barmhärtighet
55 mot Abraham och hans barn, till evig tid,
efter sitt löfte till våra fäder.” (Luk 1:46-55)

Hur mycket förstod egentligen Maria om det som hände henne? Förmodligen växte hennes insikt efter hand. När herdarna besökte Josef, Maria och det nyfödda Jesusbarnet och berättade för henne om den uppenbarelse de hade fått av Herrens ängel begrundade hon det i sitt hjärta.

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.” När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.”De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.” (Luk 2:9-19)

Maria fanns med Jesus ända till slutet. Hon var med vid korset och fick se sin son lida och dö och hon fick erfara glädjen över att se sin son leva igen. Hon torde ha varit 46 år gammal när detta skedde och levde enligt den tidens medellivslängd redan på övertid.

Betydelsen av Maria som en kvinnlig förebild har bidragit till att man inom t ex katolska kyrkan har skapat teologiska doktriner som inte har någon grund i skrifterna. Det gäller tron att Maria skulle ha varit oskuld hela livet, trots att hon var gift och det står omtalat om Jesu bröder i skrifterna. Det gäller tron att Maria skulle ha varit syndfri precis som Jesus Kristus, något som motsägs av att Jesus Kristus anses vara den ende person som någonsin levt på jorden som syndfri, vilket krävdes för att han skulle kunna ta på sig mänsklighetens synder. Det gäller frågan om omständigheter kring Marias död, där doktriner finns om att Maria skulle ha tagits upp till himlen utan att dö.

Nedan Tabernakelkören som framför The virgin Mary had a baby boy.

http://christianity.about.com/od/newtestamentpeople/p/marymotherjesus.htm

http://lds.org/scriptures/gs/mary-mother-of-jesus?lang=eng

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/08/mormons-mary-christians

http://www.mormonwiki.com/Mary,_Mother_of_God