Ty av nåden är ni frälsta

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” (Ef 2:8)

Vår Himmelske Fader har en gåva till var och en av oss. Han erbjuder oss frälsning. Nåd betyder också gåva i Nya Testamentet. Vad vill Gud att vi ska göra? Acceptera gåvan naturligtvis, ta emot den. Svårare än så är det inte. Gud har gett var och en av oss en fri vilja. Vi kan välja att säga Ja till Kristus – eller säga Nej.

I Gamla Testamentet betyder nåd kärlek, barmhärtighet, spontan välvilja och en önskan att återupprätta ett förhållande. Det brutna förhållandet skedde redan i Edens Lustgård då Adam och Eva använde sin fria vilja till att välja att gå emot Guds vilja och ta del av den förbjudna frukten. I kristna kyrkor talar man därefter om arvssynden. Vi ärver synden efter Adam och Eva. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror vi inte på arvssynden. Vi tror inte att ett litet, nyfött barn är syndigt. Däremot tror vi att människor kommer att välja att synda, dvs vända sig mot Gud. Fram till åtta års ålder betraktas barn i Jesu Kristi Kyrka som utan synd, men därefter kan barnet mer och mer ta ansvar för sina egna handlingar.

Frågan om vad nåd är och vad som krävs för att få nåden, eller gåvan, har splittrat kristenheten i århundraden.

Kyrkofadern Origenes levde mellan 185-ca 254. Han ansåg att Guds nåd var så allomfattande att t om Satan själv skulle komma att bli frälst. Munken och teologen Pelagius levde mellan 360- 435. Han ansåg att människan kunde välja mellan gott och ont och på så sätt frälsa sig själv genom ett asketiskt levnadssätt, men denna lära förklarade inte varför Kristus skulle dö på korset. Kyrkofadern Augustinus levde mellan 354-430. Han menade att nåd är en gåva från Gud där människan inte kan göra något för att få den nåden. I själva verket väljer Gud ut vilka han tycker ska bli frälsta och vilka han tycker inte ska bli frälsta. Denna lära kallas för predestinationsläran.

Teologen och asketen Maximos Bekännaren levde från ca 580-662. Han menade att människan kunde ta emot Guds nåd genom att ta del av sakramenten. I romersk-katolska kyrkan omfattar sakramenten bl a dopet, konfirmation, bikt, äktenskap och sista smörjelsen.

Eftersom nåd i katolska kyrkan till slut blev till en vara som man kunde köpa så ställde sig reformatorn och munken Martin Luther (1483- 1546) helt emot detta och talade istället om att nåden var en fri gåva från Gud som inte kunde köpas.

I reformations spår tog reformatorn och teologen Jean Calvin (1509-1564 ) över predestinationsläran. För att uppnå visshet om att man hörde till den utvalda skaran som Gud utvalt till frälsning så visade man detta genom ett liv i Guds tjänst. Prästen och teologen Jacobus Arminius (1560-1609) hävdade att predestinationsläran saknade stöd i bibeln och ansåg att Gud erbjöd nåd åt alla människor som i sin tur kunde välja att ta emot Guds nåd eller inte. På så sätt närmade sig Arminius åter urkyrkans syn på nåden. Prästen och teologen John Wesley (1703-1791) tog till sig Arminius lära, vilket fick sin spridning främst i USA och inom Metodistkyrkan. I den ortodoxa kyrkan tror man att människan kan ta del av Guds nåd genom att visa detta genom sin fria vilja. Man visar sin fria vilja genom att lägga vikt vid askes.

När Jesu Kristi Kyrkas första profet, Joseph Smith, undersökte olika frikyrkor, innan han fick veta att han inte skulle ansluta sig till någon av dem, var han främst dragen till Metodistkyrkan.

I Mormons bok utmejslas läran om nåden till att dels omfatta den villkorslösa gåvan från Gud och alla människors fria vilja till att ta emot Guds nåd och dels att man manifesterar sin fria vilja genom att göra sin del. Att göra sin del, eller vad man förmår, hänger samman med den fria viljan. Man kan inte jämföra sig med någon annan än sig själv. Kärnan ligger i om man är pånyttfödd som kristen och är en ny människa som väljer ett nytt liv i Kristus.

Ja, kom till Kristus och bli fullkomnade i honom och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all er förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans nåd tillräcklig för er så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus, och om ni genom Guds nåd blir fullkomliga i Kristus kan ni på intet sätt förneka Guds makt.
(Moroni 10:32-33)

Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra.” (2 Nephi 25:23)

Det är viljan till omvändelse som är det viktiga när vi ska göra allt vad vi kan göra. Detta illustreras också i Alma 24 där ånger inför de synder som har begåtts anses tillräckligt för att ta emot frälsning sedan man kommit till tro.

Och se, mina bröder, eftersom det var allt vi kunde göra (då vi var de mest vilsekomna av alla människor) för att omvända oss från alla våra synder och de många mord som vi har begått, och för att få Gud att ta bort dem från våra hjärtan, ty det var allt vi kunde göra för att omvända oss tillräckligt inför Gud, så att han skulle vilja ta bort vår befläckelse.” (Alma 24:11)

När vi visar vår fria vilja inför Vår Himmelske Fader, visar vi också vad vårt hjärta är fullt av:

Dock skall ni inte driva bort honom från era synagogor eller era platser för tillbedjan, ty ni skall fortsätta betjäna sådana, ty ni vet inte om de inte kommer att återvända och omvända sig och komma till mig med helhjärtat uppsåt, så att jag kan hela dem. Och ni skall bli medlet att föra frälsning till dem. ” (3 Nephi 18:32)

Har vi en botfärdig ande? Visar vi verkligen på att Jesus Kristus har tagit över i våra liv?

Och liksom alla som riktade sina blickar på den ormen skulle få leva så skall alla som riktar blicken på Guds Son med tro och med en botfärdig ande få leva, ja, det liv som är evigt. ” (Helaman 8:15)

Bara genom Jesus Kristus kan vi uppnå frälsning. Han gav sitt liv på korset som en gåva till oss och erbjuder var och en av oss att ta emot hans gåva. Genom tro på honom och genom att ta emot gåvan skall vi bli frälsta:

Hur viktigt är det därför inte att tillkännage dessa sanningar för jordens invånare så att de kan veta att intet kött kan vistas i Guds närhet utom genom den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd — han som lägger ned sitt liv i köttet och tar det åter genom Andens kraft så att han, eftersom han är den förste som skall uppstå, kan åstadkomma de dödas uppståndelse. 9 Därför är han förstlingsfrukten åt Gud eftersom han skall medla för alla människors barn. Och de som tror på honom skall bli frälsta.” (2 Nephi 2:8)

http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5d_%28kristen_princip%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_%28Christianity%29