Lögn, förbannad lögn och statistik

Det finns tre slags lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.” Ordstävet tillskrivs Mark Twain (1835-1910) och säger något om att man ska vara försiktig med att dra för stora slutsatser av statistiskt material. Kul kan det vara i varje fall.

Hur mycket kan ”mormoner” om religion? Ibland har jag hört påståenden som att mormoner inte kan något om religion och i synnerhet inte sin egen religion. I en nyligen gjord undersökning där ateister, agnostiker och troende från olika samfund får testa sina kunskaper i religion så hamnar medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga högst på kunskaper tillsammans med ateister, agnostiker och judar!

Atheists and agnostics, Jews and Mormons are among the highest-scoring groups on a new survey of religious knowledge, outperforming evangelical Protestants, mainline Protestants and Catholics on questions about the core teachings, history and leading figures of major world religions.
http://pewforum.org/Other-Beliefs-and-Practices/U-S-Religious-Knowledge-Survey.aspx

58% av Utahs befolkning och 1,7 % av USAs totala vuxna befolkning är mormoner, vilket gör andelen mormoner lika stor som andelen judar.

Mormoner räknas som en mycket hängiven och konservativ grupp i samhället. 96 % av alla mormoner är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga då man räknar t ex utbrytarsamfund som ”mormoner”. De flesta mormoner bor i västra USA i stater som Utah, Californien, Idaho, Nevada, Oregon och Arizona.

Den genomsnittliga mormonen är något yngre än genomsnittet i USA. Majoriteten av mormoner är kvinnor (56 %) . 71 % av alla mormoner är gifta, vilket är högre än USA:s genomsnitt på 54%. Mormoner är kända för att ha stora familjer, vilket bekräftas av statistiken.

86% av alla mormoner är vita. I USA är 71 % av befolkningen vit. Andra religiösa grupper med hög andel via är judar (95%), vanliga protestantiska kyrkor (91%) och ortodoxa kristna (87%).

Invandrare till USA utgör en mindre andel av mormoner än hos befolkningen i stort. Endast 7% av mormonerna i USA är födda utanför USA jämfört med 12% i befolkningen. I detta avseende påminner mormoner om vanliga evangelikala och historiskt svarta samfund.

För mormoner är det mer sannolikt att ha college-utbildning än för den genomsnittliga befolkningen. Andelen mormoner som tar en collage-examen och/eller fortsätter med högre studier är samma som genomsnittsbefolkningen. Mormoners inkomster ligger i snitt högre än för befolkningen i övrigt eftersom mormoner inte har lika många låginkomsttagare. De ligger däremot på samma andel som genomsnittsbefolkningen vad gäller höginkomsttagare.

26% av mormonerna är omvända till tron. Dessa lever längre än mormoner som är födda som mormoner. Nästan hälften av alla som omvänds till mormoner är över 5o år. Konvertiter är också mindre välutbildade än ickekonvertiter och har också lägre inkomst. Konvertiter kommer i högre grad än infödda medlemmar från minoritets raser och etniska grupper. En av tio som konverterar till mormonismen är svart och nästan samtliga svarta mormoner är konvertiter.

Mormoner står ut för sin starka religiösa hängivenhet. Mormoner är ett troende folk där över 90% tror på Gud eller ett högre väsen, bibeln som Guds ord, ett liv efter döden och på mirakel. Tre fjärdedelar av alla mormoner besöker sin kyrka och läser skrifterna hemma åtminstone en gång i veckan och mer än åtta av tio ber dagligen. Mormoner stödjer också en strikt tolkning av sin tro och bevarandet av traditionell tro och praktiserande. Mormoner opponerar sig också starkt mot tanken att religion skulle orsaka problem i samhället.

Mer än 83% av mormoner uppger att religion är mycket viktigt i deras liv, jämfört med 56% i den genomsnittliga befolkningen. I detta ligger mormoner nära evangelikala (79%) och historiskt svarta protestantiska kyrkor (85%) och Jehovas Vittnen (86%).100% av alla mormoner uppger att det tror på Gud eller ett högre väsen, vilket är högre än i andra religiösa grupper. 90% av alla mormoner är absolut säkra i denna tro. 91% av alla mormoner ser Gud som en person som de kan ha en relation med. Dessa siffror är betydligt högre hos mormoner än bland den genomsnittliga befolkningen.

Mormoner är eniga i sin tro att bibeln är Guds ord. I denna tro ingår också tron av bibeln inte ska tolkas bokstavligt, ord för ord. Inom andra kristna grupper där en hög andel tror på bibeln som Guds ord återfinns också en mycket högre andel som säger att bibeln ska tolkas bokstavligt.

I stort sett alla mormoner uppger att de tror på ett liv efter döden (98 %) och att mirakel kan ske idag precis som i forna tider (96%). Medlemmar i evangelikala protestantiska kyrkor har också en hög andel av troende på ett liv efter döden (86%) och mirakel (88%), men med något lägre övertygelse. Bland den genomsnittliga befolkningen tror hälften av alla amerikaner med säkerhet på ett liv efter döden och 47% av alla amerikaner tror med säkerhet på mirakel.

Mormoner hör till de mest aktiva bland de stora religiösa grupperna att närvara vid religiösa möten. 76% uppger att det kommer till kyrkan minst en gång i veckan, jämfört med 39% av genomsnittsbefolkningen. Endast Jehovas Vittnen kommer upp i samma siffror (82%). Bland övriga evangelikala och svarta protestantiska kyrkor ligger siffran på ungefär 60%.

Mormoners deltagande i övriga församlingsaktiviteter, inklusive frivilligarbete, arbete med barn och sociala aktiviteter ligger på samma nivå.76% av alla mormoner uppger att de läser skrifterna hemma minst en gång i veckan, vilket är mer än dubbelt så ofta som för den genomsnittliga befolkningen. Mer än 90% av alla mormoner ber minst en gång i veckan och 82% ber dagligen. En majoritet av alla mormoner säger att de får ett direkt bönesvar för en specifik böneförfrågan minst en gång i månaden. Detta jämfört med Jehovas Vittnen och medlemmar i evangelikala och svarta protestantiska kyrkor där åtminstone 60% uppger att de läser skrifterna åtminstone en gång i veckan, åtminstone tre fjärdedelar ber dagligen och 30% mottar bönesvar minst en gång i veckan.

Mormoner har en relativt hög andel infödda medlemmar jämfört med andra religiösa samfund. 70% av dem som uppfostrats som mormoner identifierar sig fortfarande som mormoner som vuxna, jämfört med katoliker (68%), protestanter (80%, varav 52 % fortfarande ingår i samma protestantiska familj). Av dem som lämnar mormonismen efter att ha uppfostrats i tron konverterar hälften till en ny religion medan den andra halvan inte går med i något annat samfund. Detta gäller även för katoliker. Bland protestanter gick 7% med i ett ickeprotestantiskt samfund och 13% inte gick med i något annat samfund.

57% av alla mormoner tror att deras tro är den enda sanna religionen som leder till evigt liv. 39% av alla mormoner tror raka motsatsen. Det är bara Jehovas Vittnen som ligger lika högt (80%) Bland evangelikala protestanter upper 36% av deras tro är den enda som leder till evigt liv och 57% uppger att många religioner kan leda till evigt liv.

Mormoner står ut från genomsnittsbefolkningen och andra religiösa samfund för sin konservatism både vad gäller kulturella och politiska frågeställningar. Detta gäller både frågor som abort och homosexualitet.

Hur är det att leva i ett modernt samhälle? Här ligger mormoner på samma nivå som den genomsnittliga befolkningen. Endast 36% av alla mormoner håller med om att det finns en konflikt mellan att vara religiös och leva i det moderna samhället. Protestantiska kyrkor är mer benägna att se en konflikt.

Mormoner är väldigt politiskt konservativa. Sex av tio mormoner identifierar sig som konservativa, 27% säger sig vara ”moderate” och endast en av tio identifierar sig som liberal. Detta i skarp kontrast till den genomsnittliga befolkningen där en tredjedel ser sig som konservativ, en tredjedel som ”moderate” och 20% som liberal. 70% av alla mormoner anser att abort ska vara illegalt i de flesta eller inom alla omständigheter, jämfört med 42% hos genomsnittsbefolkningen. Bland evangelikala protestanter uppger 36% att abort ska vara illegalt i de flesta fall och 25% uppger att abort ska vara illegalt i samtliga fall.

68% av alla mormoner säger att homosexualitet inte ska uppmuntras snarare än accepteras av samhället. Detta ligger i linje med evangelikala protestanter (64%) och muslimer (61%).

22% av alla mormoner tror på evolutionsläran, medan 75% inte håller med. Bland genomsnittsbefolkningen håller 48% på evolutionsläran och 45% förkastar den.

Mormoners syn på kyrkors engagemang i politik skiljer sig inte mycket från den genomsnittliga befolkningens. 48% av alla mormoner säger att kyrkor ska hålla sig bort från politiska frågor medan 47% säger att religiösa samfund ska uttrycka sina värderingar i politiska frågor.

”This report was written by Allison Pond, Research Associate, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life.”

http://pewforum.org/Christian/Mormon/A-Portrait-of-Mormons-in-the-US.aspx

http://www.deseretnews.com/article/700214611/Mormons-in-America-Pew-survey-explores-beliefs-attitudes-of-LDS-Church-members.html