Joseph Smiths död

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betraktas kyrkans förste profet, Joseph Smith som en martyr, som gav sitt liv då han höll fast vid sin tro.

Kritiker till kyrkan menar att Joseph Smith inte var en martyr eftersom Joseph:

Man behöver inte var medlem i Amnesty International, vilket jag är, för att vara av den åsikten att det är fel att beröva en annan människa livet, oavsett orsak. För mig är inte heller Joseph Smiths död mindre värd för att han försökte försvara sig eller för att han egentligen inte ville dö. När Kristus stod inför sin förestående död så bad han till Gud om att få slippa den tortyr och död som han hade framför sig. För mig betyder inte det att Kristus inte var fullkomlig, utan att bara vetskapen om vad han hade framför sig i sig var en mental tortyr.

I Läran och Förbunden, Jesu Kristi Kyrkas skrifter för vår moderna tid, står det om Joseph Smiths sista tid och reaktionerna på hans död. Nedan är ett utdrag:

Joseph Smith, Herrens profet och siare, har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den. Under den korta tidrymden av tjugo år har han fört fram Mormons bok, som han översatte genom Guds gåva och kraft, och har varit redskapet till att ge ut den på två kontinenter. Han har sänt det eviga evangeliets fullhet, som boken innehåller, till jordens fyra hörn, har fört fram de uppenbarelser och befallningar som utgör denna bok, Läran och förbunden, och många andra dokument fyllda med visdom samt undervisning till människobarnens nytta. Han har samlat flera tusen sista dagars heliga, grundlagt en stor stad och lämnat efter sig ett rykte och namn som inte kan utplånas. Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod, och detsamma har hans bror Hyrum. I livet var de inte söndrade och i döden var de inte åtskilda!

När Joseph begav sig till Carthage för att överlämna sig åt lagens föregivna fordringar, sade han två eller tre dagar före mordet på honom: “Jag går som ett lamm till slakt, men jag är lugn som en sommarmorgon. Jag har ett gott samvete inför Gud och alla människor. Jag skall dö oskyldig, och det skall sedan sägas om mig: han blev kallblodigt mördad.” Samma morgon, när Hyrum hade gjort sig klar att gå — skall vi säga till slakt? Ja, ty så var det — läste han följande stycke i slutet av Ethers tolfte kapitel i Mormons bok och vek ett hörn på sidan: Och det hände sig att jag bad Herren att han skulle visa icke-judarna nåd så att de skulle kunna ha denna kärlek. Och det hände sig att Herren sade till mig: Om de inte har denna kärlek, så rör det inte dig, du har ju varit trofast. Därför skall dina kläder göras arena. Och eftersom du har insett din svaghet skall du göras så stark att du kan inta den plats som jag har berett åt dig i min Faders boningar. Och nu bjuder jag … icke-judarna farväl, ja, och likaså mina bröder som jag älskar, till dess vi möts inför Kristi domarsäte där alla människor skall veta att mina kläder inte är befläckade med ert blod. Testatorerna är nu döda, och deras testamente äger laga kraft. Hyrum Smith var fyrtiofyra år gammal i februari 1844 och Joseph Smith var trettioåtta i december 1843, och hädanefter skall deras namn räknas bland religionsmartyrernas, och läsarna i varje nation skall påminnas om att det kostade det nittonde århundradets ädlaste blod att föra fram Mormons bok och denna kyrkas bok, Läran och förbunden, till frälsning för en fallen värld, och om elden kan skada ett agrönt träd för Guds härlighets skull, hur lätt kan den då inte bränna upp de torra träden för att rena vingården från fördärv. De levde för härlighetens skull, de dog för härlighetens skull, och härlighet är deras eviga belöning. Från tidsålder till tidsålder skall deras namn gå till eftervärlden som ädelstenar för de heliggjorda. De var oskyldiga till varje brott, så som de tidigare ofta visat sig vara, och sattes i fängelse endast genom förrädares och ogudaktiga människors sammansvärjning. Och deras oskyldiga blod på Carthagefängelsets golv är ett stort sigill, satt på mormonismen, som ingen domstol på jorden kan förkasta, och deras oskyldiga blod på staten Illinois vapensköld, med statens brutna löfte, givet av guvernören, är ett vittne om att det eviga evangeliet är sant och som hela världen inte kan ifrågasätta, och deras oskyldiga blod på frihetens baner, och på Förenta staternas Magna Charta, är ett sändebud för Jesu Kristi religion som skall röra vid ärliga människors hjärtan i alla nationer, och deras oskyldiga blod skall tillsammans med alla de martyrers oskyldiga blod, vilka Johannes såg under aaltaret, ropa till Härskarornas Herre tills han hämnas detta blod på jorden. Amen.”(Läran och Förbunden 135:3-7)

En video om Joseph Smiths död:

Mormon Encyclopedia om Joseph Smiths död.

En guidad tur i Carthage fängelset där Joseph Smith mördades.