Evangeliet är sant!

 

Evangeliet är sant, vad betyder det? Vi ska främst utgå från 3 Nephi kapitlen 27-29 för att reda ut begreppet.

Vi tillhör en kyrka som bär vår Frälsares namn.

Vår kyrka har namnet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 1998 ombads medlemmar i kyrkan att benämna kyrkan med dess hela namn, vi är inte mormoner, utan medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Idag används åter igen begreppet ”mormon” inom kyrkan, men det är mycket för att detta begrepp idag är starkt sammanlänkat med kyrkans identitet. Tidigare användes begreppet mormon fritt om alla samfund som på något sätt kunde sammankopplas med Jesu Kristi Kyrka såsom fundamentalistiska kyrkor, polygama rörelser etc.

När Jesus Kristus besökte det forntida Amerika uttryckte han sig att hans kyrka också skulle bära hans namn:

Och hur kan det vara min kyrka om den inte kallas efter mitt namn? Ty om en kyrka kallas efter Moses namn, så är det Moses kyrka. Och om den kallas efter en människas namn, så är det en människas kyrka. Men om den kallas efter mitt namn så är det min kyrka, om så är att de är byggda på mitt evangelium. Sannerligen säger jag er att ni är byggda på mitt evangelium. Därför skall ni kalla vad ni än kallar efter mitt namn. Om ni därför åkallar Fadern för kyrkan så skall Fadern höra er, om ni gör det i mitt namn.” (3 Nephi 27:8-9)

Vi tror på att det sanna evangeliet bygger på uppenbarelse.

Och om så är att kyrkan är byggd på mitt evangelium då skall Fadern uppenbara sina egna gärningar i den.”(3 Nephi 27:10)

Vi tror på frälsande principer såsom omvändelse, dop och att hålla ut intill änden.

De verser som följer, 3 Nephi 27:11-) talar om viktiga principer i det sanna evangeliet; att Jesus Kristus kom till jorden för att göra Guds vilja, att Kristus skulle korsfästas, att människor kommer att dömas i enlighet med deras gärningar beroende på om de tagit emot Kristus eller inte. Det talas om vikten av omvändelse och dop till syndernas förlåtelse och vikten av att hålla ut intill änden.

Och inget orent kan komma in i hans rike. Därför kommer ingenting in i hans vila utom de som har tvättat sina kläder i mitt blod genom sin tro och omvändelse från alla sina synder och genom sin trofasthet intill änden.” (3 Nephi 27:19)

Vi tror på att leva såsom Kristus levde och lärde.

I 3 Nephi vers 21-22 sker en upprepning av ord. Detta för att visa på och intensifiera vikten av vad som sägs, i detta fallet att vi ska leva som Kristus. En del av att veta att evangeliet är sant består i att vara som Jesus Kristus.

Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är mitt evangelium, och ni vet vad ni måste göra i min kyrka, ty de gärningar som ni har sett mig göra skall även ni göra. Ty det som ni har sett mig göra, det skall även ni göra. Om ni därför gör detta är ni välsignade, ty ni skall upphöjas på den yttersta dagen.”(3 Nephi 27:21-22)

Vi tror på det sanna återställda evangeliet.

När vi talar om att evangeliet är sant så måste vi också tänka på att vi tror på det återställda evangeliet. Det betyder att vi tror på vikten av prästadömets auktoritet och uppenbarelse av idag, vi har en levande Guds profet. Vi har också Mormons bok som ett andra vittne om Jesus Kristus.

Vi tror på personlig uppenbarelse och bönesvar.

Och sannerligen säger jag er: Vad ni än ber Fadern om i mitt namn skall bli er givet.” (3 Nephi 27:28)
För att få en djupare förståelse för bön och bönesvar så kan vi läsa i Läran och Förbunden:

Be till Fadern i mitt namn, i tro och med tillit till att ni skall få, så skall ni få den Helige Anden som uppenbarar allt som är lämpligt för människobarnen.”(L&F 18:1-19)

Vi ber med tro och tillit. Vad är skillnaden mellan tro och tillit? Att tro är ju att veta inom oss det vi inte har sett, men tillit handlar om att lita på Herren. Det du ger mig tror jag är bra. En viktigt insikt vi också får med detta skriftställe är att när vi ber så uppenbarar Den Helige Ande vad vi ska be om. Kanske vill vi ha x och y, men vi kanske får z istället.

Vi måste också ha kärlek till det vi gör för att få bönesvar. ”Och om ni inte har tro, hopp och kärlek, kan ni ingenting göra.” (L&F 18:19) Vi får aldrig be om något som inte är lämpligt.

Närma er mig och jag skall närma mig er, sök mig flitigt och ni skall finna mig, be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er.Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn som är lämpligt för er, skall bli er givet. Och om ni ber om något som inte är lämpligt för er, skall det leda till er fördömelse. Se, det som ni hör är som rösten av en som ropar i öknen — i öknen eftersom ni inte kan se honom — min röst eftersom min röst är Ande. Min Ande är sanning. Sanningen förblir och har inget slut, och om den finns i er skall den tillväxa. Och om ni har blicken fäst endast på min ära skall hela er kropp vara fylld med ljus och det skall inte finnas något mörker i er, och den kropp som är fylld med ljus förstår allting.” (L&F 88:63-67)