Alla inlägg av Gunnel Troberg

Ett visdomens ord

Ett visdomens ord1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Detta bibelcitat har tolkats av många kristna som att man ska vara rädd om sin kropp och inte använda droger. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga finns nutida skrifter som förtydligar vikten av att vara rädd om sin kropp.

Det finns flera anledningar till att man inte ska använda droger: solidaritet med människor som inte kan hantera droger, risken att man själv blir beroende, oförmåga att ta ansvar för sina handlingar och naturligtvis nedsatt hälsa.

För Sista Dagars Heliga innebär detta att man följer något som man kallar för visdomsordet (Läran och Förbunden Kapitel 89). I detta kapitel står både vad man inte ska bruka t ex tobak och starka drycker och vad som är bra för kroppen t ex säd, örter och druva .

Visdomsordet har i Sverige även inspirerat en initiativtagare till att skapa ett müsli, Müsligubbens fullkost där olika sorters säd och druva bl a ingår. Läs mer

Eftersom kaffe och svart thé inte heller brukas av medlemmar i kyrkan, har andra drycker använts. I USA finns ett thé som kallas för just ”mormon thé”. Detta thé dracks ursprungligen av de amerikanska urinvånarna och spreds till medlemmar av kyrkan. Läs mer

Utah, där ca 70% av invånarna är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har i år placerat sig som den näst hälsosamma staten i USA. Läs mer

Även i sjundedagsadventisternas tro ingår ett sunt levnadssätt där man avstår från alkohol och tobak och där många också avstår från kött och koffein.

Studier visar att sjundedagsadventisterna har en mycket lägre incidens av cancer än genomsnittet och en ökad livslängd. Läs mer

Missouris Cherokeestam hävdar hebreiskt ursprung

Det är inte bara indier – Bnei Menasha och etiopier – Beta Israel som hävdar hebreiskt ursprung.

Nu säger sig också Missouris cherokeestam ha bevis för hebreisk härstamning och att de härstammar från israels förlorade stammar.

De uppges ha både DNA-bevis, lingvistiska bevis, arkefakter och legender som kopplar Cherokkeindianerna till ett judiskt arv.

Enligt legenderna ska Cherokeeindianerna härstamma från judar som flydde Masada på ca 70 e Kr och kom över till amerika långt innan Columbus.

Kritiker säger att Cherokeeindianerna har fått både judiskt DNA och judiska seder då de har blandats upp med judar som kommit efter Columbus. Läs mer

Precolumbianska djur i Mormons bok

Precolumbiansk gris.

Precolumbianska djur i Mormons bok. Mormons bok (MB) har kritiserats för att beskriva djur som inte kan ha funnits på amerikanska fastlandet under den tid ca 600 fKr – ca 400 eKr som MB omfattar. I MB nämns åsna, ko, häst, oxe, får, svin, get, elefant och kyckling.

Fanns det hästar under MB:s tid t ex ? Dagens forskning tyder på att hästen försvann från amerikanska fastlandet ca 10 000 år fKr och återinfördes på amerikanska fastlandet av conquistadorerna på 1600-talet.

Något som talar för att hästen inte funnits på amerikanska fastlandet på över 11000 år är att de hästskelett som hittats har daterats till 10 000 år Fkr.

Men måste frånvaron av arkeologiska fynd innebära att det inte funnits några hästar alls under MB:s tid?

Under de många krig som beskrivs i MB så verkar inte hästar ha används, vilket kan ge för handen att det inte fanns tillräckligt många hästar för att använda i strid, eller att de hästar som fanns kanske var små och inte dög att rida på.

Frånvaron av fynd av hästskelett kan jämföras med frånvaron av fynd av hästskelett i Hunnernas rike.

”We know very little of the Huns’ horses. It is interesting that not a single usable horse bone has been found in the territory of the whole empire of the Huns” Läs mer

Det kan nämnas att man idag har funnit en grav där en prinsessa från Hunnerna har begravts. I anslutning till graven fann man också 5 hästskallar. Graven var dock 16 meter ner i jorden för att bevaras från bl a gravplundrare. Läs mer

Gloria Farley var en amerikansk forskare som hävade att den amerikanska kontinenten redan under precolumbiansk tid fått besökare från Scandianvien, Egypten, Iberiska halvön och Libyen.

Hon har bl a funnit en hällristning i Anubisgrottan i Oklahoma som föreställer den keltiska gudinnan Epona. Epona var beskyddare av hästar, åsnor och mulor.

Den keltiska kulten hade sin start ungefär 400 fKr. Vem vet om inte kelterna även hade med sig hästar, åsnor och mulor på sina båtar? Läs mer

I MB finns också Ethers bok. Den handlar om ett folk som kom till Amerikanska fastlandet vid tiden för Babels torn. Jarediternas historia uppskattas till omkring 3100 fKr.

Det är endast i Ethers bok som förekomsten av elefanter beskrivs. Mastordonten är ett snabeldjur som sägs ha dött ut ca 10 000 år f Kr.

Man har emellertid idag hittat fynd som daterats till 5200 f Kr, 5140 fKr, 4150 fKr samt 4080 fKr. Det är därför inte osannolikt att det var mastordonter som Jarediterna fann. Mastordonten lär slutligen helt ha utrotats genom jakt. Läs mer    Det finns även en typ av mastodont, Cuvieronius i Sydamerika, som utrotades så sent som mellan 200- 400 år E Kr. Läs mer

Kycklingar omnämns I MB, men endast i 3 Nephi kapitel 10 vers 4-6. Det är då Kristus som talar till det Nephitiska folket. Man kan dock tänka sig att Nephiterna faktiskt kände till kycklingar eftersom man har funnit arkeologiska fynd av kycklingben.

Vid DNA-test har det visat sig att dessa ben är identiska med polynesiska kycklingar och att man kan förmoda att polynesierna besökte amerikanska fastlandet och lämnade kvar kycklingar.

Eftersom polynesierna också hade svin är det inte långsökt att tänka sig att även svin, som omnämns i MB, kan ha kvarlämnats. ”Polynesians introduced dogs, pigs, rats and chickens to many of the islands they settled”. Läs mer

Här är ett par artefakter av precolumbianska grisar: Läs mer Läs mer

I MB nämns får, men vanligtvis i metaforiska sammanhang t ex talas det om ”den gode herden”. Det står inget i MB om att praktisk fårskötsel förekommit, utan bara att det fanns får som gav kött. Det behöver alltså inte ha funnits domesticerade får. Vilda får fanns redan på precolumbiansk tid. Läs mer

Det finns flera aspekter vad gäller djur och MB. En är att de som anlände till den amerikanska kontinenten helt enkelt benämnde de djur de såg efter den terminologi som de kände till. En flodhäst är inte en häst, en apelsin är inte ett äpple från Kina (apel = äpple, sin= Kina) et c.

En annan aspekt är att det faktiskt finns ett flertal arter som ansetts vara utrotade, ibland i miljontals år, och som sedan har visat sig fortfarande existera. Läs mer

Mer om MB och fauna och flora finna bl a att läsa här: Läs mer

Uppdatering! Precolumbianskt skelett från både häst och åsna har hittats. Läs mer

Jag skrev inte om får och getter eftersom de fortfarande finns i USA. Big Horn Sheep levde mer utbrett för några hundra år sedan. Andelen Big Horn Sheep minskade drastiskt i och med Columbus ankomst. Läs mer

Amerikansk bergsget: Läs mer

De lever i Norra Amerika idag, men jag hittar inget om tidigare utbredning. ”High mountains: Alaska, western Canada, Washington, and Idaho; introduced into Wyoming, Colorado, Montana and South Dakota”.

Hittade en intressant icke-mormonskkälla  som propagerar för precolumbiansk kontakt mellan Amerika och Europa. Här finns tempel, häst… Läs mer

http://www.cureloms.com/Cureloms.pdf

Israels förlorade stammar – Vad hände med dem?

Israels förlorade stammar – Vad hände med dem? Av Israels ursprungliga 12 stammar finns idag endast Juda och Benjamin stam kvar.

Dagens judar är också ättlingar från dessa två kvarstående stammar. De övriga 10 stammarna började skingras när Jerusalem föll i Babyloniens händer 587 f.Kr.

Omkring 600 f. Kr tar Mormons bok start då en man vid namn Lehi får uppenbarat av Gud att Jerusalem kommer att förstöras.

Lehi och hans familj lämnar Jerusalem och kommer så småningom att bosätta sig på den amerikanska kontinenten.

I 1 Mormons bok: Nephi kapitel 5 vers 14-16 framgår att Lehis förfader var Josef. Josefs avkomma finns inte längre representerad som identifierad folkgrupp, tillsammans med de övriga av de tio stammarna. Josef har i sin tur delats via sina två söner delats in i Efraim och Manasse stam.

En folkgrupp som kommer ifrån delstaterna Manipur och Mizoram i nordöstra Indien kallar sig själva för Bnei Menashe och hävdar att de är ättlingar till den förlorade Manasse-stammen. De har accepterats som judar trots att deras judiskhet inte kan beläggas genom DNA. Läs mer

Det finns även judiska forskare som hävdar att de 10 förlorade stammarna helt enkelt har uppgått i världsbefolkningen och att vi alla har israels blod i våra ådror.

Den ortodoxe juden Yair Davidiy hävdar bl a att Josefs stammar kom till Storbritannien och Nordamerika. Läs mer

Ytterligare en koppling mellan den amerikanska urbefolkningen görs i tidskriften Evolutionary Anthropology.

Där konstateras att Ojibwa indianer som är den tredje största kvarvarande indiangruppen norr om Mexico har gemensam DNA med populationer i Orkneyöarna (Storbritannien) och med Druser som lever i Syrien, Libanon, Israel/Palestina och Jordanien. Läs mer